Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


W środę odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W środę 25 maja odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, podczas której podjęta zostanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Ostrowi Mazowieckiej na rok szkolny 2022/2023.

2021/05/ratusz-fot-ostrowmaz24-jpg_609901aea0415

25 maja o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Podczas obrad zostanie przekazana informacja m.in. o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście za 2021 rok.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Ostrów Mazowiecka.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

d) w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady tego handlu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka.

9. Podjęcie uchwał w sprawie nadania:

a) nazwy rondu położonemu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

b) nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka /Kolendów/,

c) nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka- /Jeżynowa/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ostrów Mazowiecka z Gminą Ostrów Mazowiecka w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem, w roku szkolnym 2022/2023

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2022/2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka.

13. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Ostrów Mazowiecka za 2021 rok,"

b) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022 - 2024.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.

16. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2022 r.

17. Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2021 r.

18. Informacja o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście za 2021 r.

19. Sprawozdania:

a) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.

b) Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2021 r. oraz potrzeby związane z ich realizacją. c) Roczny raport z wykonania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka i efektów jego realizacji za rok 2021.

20. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miasta za 2021 r.

21. Informacje:

a) z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

b) Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

22. Wolne wnioski i sprawy różne.

23. Zakończenie obrad.

Zobacz gazetkę Lidla

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.