Warunki korzystania z serwisu

1. Wydawcą niniejszego portalu internetowego jest firma MULTIMEDIAGROUP Cezary Gołaś z siedzibą w Ostrołęce, ul. Insurekcyjna 6b. Portal ostrowmaz24.pl ("Ostrowmaz24.pl") reprezentowany jest przez jego właściciela; Cezarego Gołasia ("Właściciela") oraz pracowników portalu ("Zespół redakcyjny").
2. W skład Portalu wchodzą wszystkie strony internetowe dostępne w domenie ostrowmaz24.pl i opatrzone odpowiednim logo lub informacją.
3. Wszelkie prawa do portalu Ostrowmaz24.pl (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz skryptów, baz danych i aplikacji ("Zawartość") zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów kooperujących z Wydawcą.
4. Właścicielami materiałów, które są specjalnie oznakowane jako pochodzące z innych źródeł, z którymi Portal ma zawartą umowę, są podmioty, które udostępniły je na rzecz redakcji portalu, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. Materiały te mogły zostać zmodyfikowane przez Zespół redakcyjny.
5. Wszystkie elementy Portalu (w tym jego kod źródłowy i Zawartość) podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie i międzynarodowe przepisy prawa, w tym z tytułu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami: Dziennik Ustaw nr 128 z 2001 r., poz. 1402 oraz Dziennik Ustaw nr 126 z 2002 r., poz. 1068), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).
6. Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych opublikowanych na łamach Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób Zawartości Portalu, chyba że za pisemną zgodą Właściciela.
7. Korzystanie z Zawartości nie może utrudniać innym korzystania z udostępnionych na łamach Portalu materiałów lub godzić w słuszne interesy Właściciela, Portalu i Zespołu redakcyjnego oraz podmiotów, które udostępniły swoje materiały.
8. Dozwolone jest zamieszczenie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do którejkolwiek ze stron Portalu. Zabronione jest natomiast publikowanie odnośników bezpośrednio do materiałów graficznych, chyba że dany podmiot posiada pisemną zgodę Zespołu redakcyjnego. Zgoda na zamieszcanie odnośników do Portalu nie dotyczy stron naruszających przepisy polskiego i międzynarodowego prawa oraz łamiących dobre obyczaje.
9. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z materiałów i baz danych udostęnionych na stronach Portalu bez uprzedniej zgody Zespołu redakcyjnego jest zabronione.
10. Portal umożliwia użytkownikom zakładanie kont. Założenie konta w poszczególnych podserwisach (ogłoszenia, forum,typer, randki) jest konieczne do pełnego korzystania z działów serwisu.
    1. Zatwierdzając formularz rejestracyjny, zakładający konto, Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Właćiciela portalu w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).W przypadku podawanych danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi, konkursu) - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez portal, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
    2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
    3. Użytkownik portalu może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych poprzez zalogowanie się na swoje konto i zmianę danych w profilu.
    4. Zakładając konto w portalu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych, wysyłanych przez Właściciela w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny podany podczas rejestracji.
    5. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Właściciela. Administracja portalu może odmówić rejestracji konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
11. Usunięcie konta danego użytkownika możliwe jest:
    1. Poprzez zgłoszenie Właścicielowi portalu żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usługi w portalu Ostrowmaz24.pl. Usunięcie tych danych przez Właściciela, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem jego konta w danym podserwisie portalu Ostrowmaz24.pl.
    2. Przez podjęcie jednostronnej decyzji Administratorów, jeżeli:
        - konto nie było używane przez trzy kolejne miesiące (w czasie tym nie zostało dokonane żadne logowanie na konto),
        - nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
        - nazwa konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,
        - Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem
       - Użytkownik umieszcza na koncie treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi, - Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad etykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę Właściciela, - Użytkownik przeniósł na osoby trzecie prawo do korzystania z konta.
12. Niniejszy regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Użytkowników za treści zamieszczane przez nich w komentarzach artykułów publikowanych w portalu Ostrowmaz24.pl oraz w dziale ogłoszeń, forum, randek czy innych wchodzących w skład portalu.
13. Naruszenie praw Właściciela, Portalu, Zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z Portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd.
14. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach Portalu.
15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2008 roku. Korzystanie ze strony oznacza jego akceptację.
16. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są inne regulaminy szczegółowe (np. konkursów SMS-owych, forum, ogłoszeń).
17. Sieci reklamowe i afiliacyjne wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam dobieranych w oparciu o wizyty użytkowników w tej oraz innych witrynach internetowych sieci TradeDoubler. 18. Odwiedzając witrynę, możesz zablokować wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Potrzebne instrukcje znajdziesz na stronie informacyjnej TradeDoubler poświęconej reklamom opartym na zainteresowaniach.

Dodaj komentarz