Opublikowano . Powiat ostrowski | Firmy i instytucje | Ostrowskie firmy


Nabory wniosków do projektów LGD "Zielone Sioło"

Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD "ZIELONE SIOŁO" w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:
Przedsięwzięcia 1 (P.1) "Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej"- grupy defoworyzowane,
Przedsięwzięcia 2 (P.2) "Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą".

money-367973_1280

Nabory wniosków rozpoczną się w dniu 29.05.2017 r. i będą trwały do dnia 12.06.2017 r. Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce "NABORY WNIOSKÓW".
Będą to kolejne nabory realizowane w nowej perspektywie unijnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której otrzymaliśmy 7.000.000,00 zł na realizację działań związanych z wdrażaniem LSR na obszarze LGD "ZIELONE SIOŁO", tj.:
gminy miejsko - wiejskiej Brok,
gmin wiejskich: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

W przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r. przez nasze Stowarzyszenie naborach wniosków przekazaliśmy ponad 3.300.000,00 zł na wsparcie inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury drogowej i społecznej oraz przyznaniem premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W obecnym naborze zostały ustalone następujące limity środków, tj.: 140.000,00 zł dla osób
z grup defaworyzowanych chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz 300.000,00 zł
na rozwój przedsiębiorczości.
Pomoc na operację przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanych w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.
Przedsięwzięcie 1 (P.1) "Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej" - maksymalna kwota uzyskanej premii o jaką może ubiegać się wnioskodawca to 70.000,00 zł.

Beneficjenci: osoby fizyczne z grupy defaworyzowanej, tj.:
osoby bezrobotne ze względu na: długotrwałe bezrobocie (powyżej 1 roku), brak wykształcenia średniego, brak kwalifikacji zawodowych, wiek do 25 roku życia, wiek powyżej 50 roku życia, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, niepełnosprawność,
osoby wykluczone ze względu na ubóstwo: z powodu niskiej dochodowości
w gospodarstwach domowych

Rodzaj wsparcia: premia
Poziom wsparcia : maksymalnie do 100%

Pomoc na operację w tym zakresie przyznawana będzie, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Wymogu określonego w pkt. 2a nie stosuje się w przypadku, gdy podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W przypadku gdy o pomoc na operację ubiega się podmiot będący spółką kapitałową
w organizacji pomoc jest przyznawana, jeżeli ten podmiot uzyska osobowość prawną
do dnia zawarcia umowy.

Przedsięwzięcie 2 (P.2) "Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą" - maksymalna kwota wsparcia o jaką może ubiegać się wnioskodawca wynosi 150.000,00 zł.

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jako mikro lub małe przedsiębiorstwo,
Rodzaj wsparcia: refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji
Poziom wsparcia : maksymalnie do 70%
Pomoc na operację w tym zakresie jest przyznawana, jeżeli:
podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność,

podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
3) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
4) podmiotowi któremu została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach Przedsięwzięcia 1 "Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej" może zostać przyznana, jeżeli: upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania pomocy.
Wymogu określonego w pkt. 3a nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy,
o której przyznanie podmiot ten ubiega się na realizację danej operacji, nie przekracza 25.000,00 zł.
Ponadto Wnioskodawca powinien wykazać, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
e) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, w odniesieniu do innej operacji.
Pomoc na operację w ramach Przedsięwzięcia 1 "Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej oraz Przedsięwzięcie 2 "Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą" nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. z 2007 r.
Nr 251, poz. 1885) jako:
działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
górnictwo i wydobywanie,
działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
produkcja metali,
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
transport lotniczy i kolejowy,
gospodarka magazynowa.

W II półroczu br. LGD "ZIELONE SIOŁO" planuje ogłoszenie naboru wniosków dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3 (P.3) "Wsparcie dla wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne w tym historyczne"

Beneficjenci: LGD, beneficjent ostateczny projektu grantowego – grantobiorca tj. podmiot wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego.
Grantobiorcami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST
z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. Koła Gospodyń Wiejskich reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.
Rodzaj wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta, jednostki sektora finansów publicznych zawsze 63,63%.
Poziom wsparcia: maksymalna wysokość kwoty pomocy na grantobiorcę wynosi nie więcej niż 23.000,00 zł.
Pomoc na projekt grantowy, jest przyznawana, jeżeli:
1) wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie niższa niż 5.000,00 zł,
2) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań,
o których mowa w pkt 1.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Zobowiązania beneficjentów:
zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,
a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy.
W okresie od 22-30 maja br. we wszystkich gminach członkowskich LGD "ZIELONE SIOŁO" przeprowadzone zostaną szkolenia informacyjne dotyczące sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy na szkolenia i do Biura LGD "ZIELONE SIOŁO"
od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº.
Informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na skutek zmiany przepisów prawnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"ZIELONE SIOŁO"
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro)
tel./fax (29) 745 20 20
e-mail: lgd@zielonesiolo.pl; www.zielonesiolo.pl

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.