Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


XLII sesja Rady Miasta - porządek obrad

W środę 20 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

urzad_miasta_02_11_17

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 /projekt/
b/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok /projekt/
c/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017-2024 /projekt/
6. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r.;
b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027;
c/ w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pod nazwą "Kolejowa - modernizacja drogi" /projekt/
7.Podjęcie uchwał:
a/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt/
b/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka /projekt/
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu targowisk miejskich /projekt/
9. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2018 /projekt/
b/ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2020 /projekt/
10. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania /projekt/
b/ w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania /projekt/
11. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Ostrów Mazowiecka /projekt/
b/ w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka /projekt/
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2018 r /projekt/
13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

 Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies