Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

licytacja_27_04_17

Będzie to pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 07-416 Olszewo-Borki, Mostowo, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1O/00055986/6.

Działka o powierzchni 0,3800 ha ma kształt prostokąta o długości około 62,5 metra i szerokości około 61 metrów. Według zapisów w rejestrze gruntów stanowi grunty orne RVI 0,1450 ha oraz lasy i grunty leśne LsV 0,2350 ha. Teren południowej części nieruchomości jest płaski, bez znaczących nierówności, zabudowany podpiwniczeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. zabudowy około 100 m kw., północna część działki jest znacznie zróżnicowana, porośnięta lasem liściastym. Nieruchomość jest nieogrodzona i nieuzbrojona w przyłącza do dostępnych sieci uzbrojenia komunalnego. Bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej. Fundamenty wykonane z betonu żwirowego, ściany podpiwniczenia z bloczków betonowych i bloczków betonu komórkowego, strop nad piwnicą żelbetowy, schody zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe. Stan techniczny wybudowanej części określa się jako dobry. Nieruchomość jest położona we wschodniej części wsi Mostowo, przy głównej drodze wsi. Wzdłuż południowej granicy działki poprowadzona jest linia energetyczna niskiego napięcia. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkalna i zagrodowa oraz grunty rolne. Rejon wsi jest uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową.

Suma oszacowania wynosi 76 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek
Tel. (29) 764-32-07, 517-777-936, fax (29) 760-93-53.

Artykuł sponsorowany


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.