Opublikowano . Powiat ostrowski | Firmy i instytucje | PUP


PUP w Ostrowi Mazowieckiej informuje o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

2021/08/powiatowy-urzad-pracy-w-ostrowi-mazowieckiej-fot-ostrowmaz24-1-jpg_6113ba67acf22 Zdjęcie ilustracyjne

W PUP w Ostrowi Mazowieckiej istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu w związku z posiadaniem niżej wskazanych środków finansowych.

  • W ramach projektu p.n. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)" projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, RPO WM 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 8.1 - kwota refundacji 30.000,00 zł.

Na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy mogą być zatrudnione osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, należące do tzw. grup defaworyzowanych, tj., osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne (figurujące w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy), oraz kobiety.

  • W ramach środków Funduszu Pracy - kwota refundacji 30.000,00 zł.

Na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy mogą być zatrudnione osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej.

  • W ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość refundacji nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (pokój nr 21). Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51, 508 027409, 508 027545

Druki wniosków do pobrania ze strony internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania oraz w siedzibie PUP.

Przy przyznawaniu środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy obowiązują przepisy prawne dotyczące tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w "Kryteriach dotyczących dokonywania przez Starostę Ostrowskiego z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" oraz warunki określone w dokumentacjach poszczególnych programów i projektów.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.