Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Możliwość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach dwóch nowych programów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji w ramach dwóch nowych programów

2022/11/niepelnosprawny-jpg_63807ac9de436 Zdjęcie ilustracyjne

Celem Programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem w ramach programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem

  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowaniu podlegają koszty wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:

 • beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania,

 • na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,

 • umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców,

 • w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu i innych opłat, jeśli występują,

 • czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej;

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz koniecznych warunków, jakie muszą spełniać beneficjenci oraz wysokości dofinansowania dostępne są na stronie PFRON link do informacji o programie  - Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentem w ramach programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie "Mieszkanie na Start" na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz koniecznych warunków, jakie muszą spełniać beneficjenci oraz wysokości dofinansowania dostępne są na stronie PFRON, link do informacji o programie - https://www.pfron.org.pl/

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 20, tel. 29 645 53 98.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.