Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Budżet Mazowsza na 2023 rok przyjęty. "Ponad 2 mld złotych przeznaczymy na inwestycje"

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2023 rok. Na modernizacje i rozbudowę dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą blisko 2 mld złotych. Ponad 700 mln złotych przekażą na wsparcie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. 

2022/12/pieniadze-jpg_63a43c30e53b2 Zdjęcie ilustracyjne

Ponad 5,6 mld złotych po stronie dochodów

Dochody województwa mazowieckiego w 2023 roku osiągną ponad 5.66 mld złotych. To o 1.1 mld złotych więcej niż w roku obecnym. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają stanowić 87 proc. dochodów własnych. Będzie to kwota 4.87 mld złotych, w tym z tytułu CIT ponad 4.5 mld złotych, a z PIT - ponad 359 mln złotych. W skład dochodów wchodzą również płatności z Unii Europejskiej - 169.2 mln złotych, dotacje na programy operacyjne - 185.9 mln złotych, dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł - 90.8 mln złotych, pozostałe dochody własne - 124.7 mln złotych, subwencja oświatowa - 132 mln złotych, pozostałe dochody celowe - 78.3 mln złotych.

6.7 mld złotych po stronie wydatków

Wydatki na 2023 rok zostały określone na ponad 6.7 mld złotych. 30 proc. tej kwoty, czyli blisko 2 mld złotych, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 700 mln złotych władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym. W ramach tej kwoty ponad 660 mln złotych to środki na programy wsparcia. "Janosikowe" pochłonie w 2023 roku. ponad 1.1 mld złotych, a dotacje do przewozów kolejowych - ponad 920 mln złotych. 

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na 2023 rok przedstawia się bardzo ambitnie.

-To jest budżet rozwojowy. Ponad 2 mld złotych przeznaczymy na inwestycje. To oznacza duże zamówienia. Gros środków, bo ponad 700 mln złotych, przeznaczymy na programy wsparcia. Te małe inwestycje są niezwykle ważne i wpływają na jakość życia mieszkańców Mazowsza. Przeznaczając środki na ten cel, aktywizujemy także małe i średnie przedsiębiorstwa, które najczęściej są wykonawcami tych mniejszych inwestycji. Warto również pamiętać, że Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027. To oznacza, że dostaniemy ponad 2 mld euro, co pozwoli na realizację wielu inwestycji i przedsięwzięć.

Radni o budżecie

Jak podkreśla przewodniczący sejmiku  Ludwik Rakowski, jest to budżet proinwestycyjny.

-Przyszłoroczne wydatki wyniosą blisko 6.76 mld złotych. Aż 2 mld złotych zarezerwowaliśmy na inwestycje. Największą kwotę spośród wydatków inwestycyjnych przeznaczymy na transport i łączność (836 mln złotych), ochronę zdrowia (537 mln złotych) oraz oświatę i wychowanie (202 mln złotych). Powiaty, gminy i dzielnice m.st. Warszawy będą mogły ubiegać się w sumie o ponad 700 mln złotych w ramach programów wsparcia samorządu Mazowsza.

Jak zauważył wiceprzewodniczący sejmiku, a zarazem przewodniczący sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Mirosław Adam Orliński, odpowiedzialność, profesjonalizm, kompetencja i perspektywiczność to niewątpliwie cechy budżetu, który dzisiaj głosami PSL-u i Koalicji Obywatelskiej przyjął sejmik województwa.

-Bardzo cieszy mnie fakt, że została w nim uwzględniona moja poprawka dotycząca wsparcia finansowego służb mundurowych. Razem budujemy Mazowsze.

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, zauważa, że rok 2022 był szczególnie trudny dla mazowieckiej ochrony zdrowia i tym samym dla budżetu mazowieckiej ochrony zdrowia.

-Mimo to w przyszłorocznym budżecie wydatki na ochronę zdrowia stanowią drugą co do wielkości pozycję. Cieszy mnie, że zostały w nim uwzględnione moje poprawki i zostaną zrealizowane ważne inwestycje: informatyzacja szpitala bródnowskiego i szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej; utworzenie izby przyjęć wraz z przebudową podjazdu dla karetek, dróg dojazdowych i parkingu w szpitalu w Dziekanowie Leśnym; doposażenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku; budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Józefowie czy budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pruszkowie.

W budżecie została uwzględniona również poprawka Anny Katarzyny Brzezińskiej, przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

-Bardzo się cieszę, że moja poprawka budżetowa na rok 2023, dotycząca programu wsparcia dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, będzie realizowana. To wsparcie dla WOPR-ów jest bardzo potrzebne. Jeżdżąc po Mazowszu, rozmawiając z prezesami i ochotnikami, rozmawialiśmy o ich potrzebach. I właśnie największym problemem było znalezienie środków finansowych na doposażenie w sprzęty, ale także na remonty budynków. Myślę, że te środki finansowe bardzo się przysłużą i wpłyną na poprawę warunków lokalowych ochotników, a także będą służyły doposażeniu w ważny sprzęt, który na co dzień ratuje życie.

Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, podkreśla, że budżet sejmiku to ogromne wyzwanie.

-Co bardzo cieszy, mamy zdecydowanie więcej pieniędzy na projekty wspierające samorządy, NGO i na infrastrukturę drogową i szpitalną. W polityce społecznej będzie też więcej środków finansowych, co ustabilizuje nasze działania i powiększy zakres, będzie więcej beneficjentów, głównie organizacji pozarządowych, co przełoży się na większą liczbę działań dla dobra naszych mieszkańców. A w polityce społecznej są duże braki w wielu dziedzinach wynikające z małego zainteresowania polityką społeczną administracji rządowej. Po przyznaniu świadczeń w ramach 500 plus i kolejnych emerytur rząd decentralizacją chce załatwić politykę społeczną, ale tak to nie działa. Będziemy starali się "zatkać dziury” w polityce społecznej na Mazowszu, gdzie tylko będzie to możliwe.

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Bartosz Wiśniakowski entuzjastycznie podsumowuje przyszłoroczne wsparcie samorządu dla projektów proekologicznych.

-W dziedzinie ochrony środowiska rozdysponujemy ponad 70 mln zł. Cieszę się, że postulowane przez nas instrumenty wsparcia, takie jak Mazowsze dla czystego powietrza czy Mazowsze dla Klimatu, znalazły stałe miejsce w budżecie i są rokrocznie uwzględniane jako priorytet UMWM. W ciągu 4 lat zwiększyliśmy budżet na szeroko rozumianą ochronę środowiska ponaddwukrotnie! Zyskujemy na tym jako cała mazowiecka społeczność.

Programy wsparcia 2023

Samorząd Mazowsza w 2023 roku będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia. Na ten cel sejmik przeznaczył ponad 660 mln złotych. Największa pula środków, w wysokości 476 mln złotych, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Pojawią się też nowe programy: Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla czystego ciepła, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Autobusy dla mazowieckich szkół oraz tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP. W sumie 20 programów i zadań:

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju - 476 mln złotych,

 • Mazowsze dla sportu - 50 mln złotych,

 • Mazowsze dla straży pożarnej - 22.3 mln złotych,

 • Mazowsze dla klimatu - 15.5 mln złotych,

 • Mazowsze dla zabytków - 13.8 mln złotych,

 • Autobusy dla mazowieckich szkół - 13.3 mln złotych,

 • Mazowsze dla melioracji - 12 mln złotych,

 • Mazowsze dla sołectw - 11.4 mln złotych,

 • Mazowsze dla czystego powietrza - 10.3 mln złotych,

 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich - 5.5 mln złotych,

 • Mazowsze dla czystego ciepła - 5 mln złotych,

 • Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 5 mln złotych,

 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - 4 mln złotych,

 • Mazowsze dla zwierząt - 3 mln złotych,

 • Mazowsze dla zdrowia kobiety - 3 mln złotych

 • Mazowsze dla miejsc pamięci - 2 mln złotych,

 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 2 mln złotych,

 • Mazowsze dla działkowców - 1.7 mln złotych,

 • Mazowsze dla seniorów - 1.2 mln złotych,

 • Mazowsze dla młodzieży - 1.1 mln złotych.

52.9 mln złotych w 2023 roku władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2038 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 18 mld złotych, w tym o charakterze bieżącym - 11.1 mld złotych i majątkowym - 6.9 mld złotych. Na drogi wojewódzkie planuje się przeznaczyć ponad 2.8 mld złotych, na transport - 9.5 mld złotych, rozwój regionalny - 2.5 mld złotych, ochronę zdrowia - 2 mld złotych.

Wśród planowanych przedsięwzięć, które mają być zrealizowane do 2038 roku, największe to:

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 747 od Iłży do Solca nad Wisłą - 516 mln złotych,

 • przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 189 mln złotych,

 • budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie - 426 mln złotych,

 • budowa nowego budynku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie wraz z otoczeniem i komunikacją - 208 mln złotych,

 • utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 20 mln złotych,

 • zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 117 mln złotych,

 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. J. Kochanowskiego Garbatce-Letnisku - 110 mln złotych,

 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) - 43 mln złotych,

 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) - 34 mln złotych.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.