Opublikowano . Powiat ostrowski | Firmy i instytucje | Ostrowskie firmy


Oferta na organizacje kolonii letnich

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2011 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka.

I. Rodzaj zadania:

Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat z grup ryzyka w oparciu o pisemny program zajęć.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

2.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł brutto. (słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

III. Termin realizacji zadania:

1.    Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dn. 31 sierpnia 2011r., przy czym szczegółowe terminy i warunki realizacji, finansowania oraz rozliczenia  zadania zostaną określone w zawartej umowie.


Termin i warunki składania ofert:

1.       Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej   www.gminaostrowmaz.home.pl

2.       Oferty można składać: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2011 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka (decyduje data wpływu do kancelarii) lub przesyłać na ww. adres (decyduje data wpływu do kancelarii). 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT na realizację w 2011 r. zadania publicznego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka”.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.


Termin i  tryb wyboru oferty:

 Wybór ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2011 r.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.