Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Stabilna sytuacja województwa

Raport Fitch potwierdza, że finanse województwa pozostają stabilne. To dobra wiadomość. Agencja ratingowa Fitch potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej na poziomie "A-", zdolność obsługi zadłużenia na poziomie aa. Wskaźnik spłaty zadłużenia odpowiada kategorii aa.

2024/03/0x480-jpeg_65f2f81fd20ce Fot. Urząd Marszałkowski Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

- Potwierdzenie ratingów oznacza, że finanse województwa mazowieckiego są stabilne - podkreśla skarbnik województwa Marek Miesztalski. - Raport jest optymistyczny dla Mazowsza. Po raz kolejny uzyskaliśmy wysoką ocenę - najwyższą, jaką możemy otrzymać, bo trzeba podkreślić, że samorząd nie może mieć wyższej oceny, niż obecnie ma Polska, a jest to poziom  "A-". Można powiedzieć, że agencja ratingowa Fitch nie widzi zagrożeń dla naszych finansów, spodziewa się też, że taki trend się utrzyma w przyszłości. Jest to dla nas istotne z m.in. z kilku powodów. Instytucje bankowe lepiej patrzą na samorządy, które mają bardzo dobrą ocenę ratingową, świadczącą o tym, że panujemy nad wydatkami i jesteśmy też w stanie spłacić zobowiązania kredytowe.

W dochodach województwa dominuje CIT, który w 2023 r. wyniósł 4,5 mld zł (77% dochodów ogółem). Drugim znaczącym źródłem dochodów są transfery, które wyniosły 563 milionów zł (10%). Wydatki bieżące to głównie środki na transport publiczny (22% wydatków ogółem w 2023r.), kulturę (6,9%) oraz ochronę zdrowia (4,2%). Płatności na rzecz "janosikowego" pochłoną od 22% do 25% prognozowanych dochodów podatkowych. Województwo mazowieckie zapłaci z tego tytułu w 2024 r. 1,257 mld zł. Na planowane inwestycje w latach 2024-2028, ze znaczącymi wydatkami majątkowymi wynoszącymi łącznie około 10 mld zł, składają się głównie projekty małej i średniej wielkości. Dotyczą one dróg (35% zaplanowanych inwestycji), transportu kolejowego (13%) oraz służby zdrowia (10%). Duża część funduszy jest przeznaczona na rozwój regionalny (20%), w ramach którego województwo zapewnia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, MŚP i przedsiębiorców.

Fitch oszacował również profil ryzyka dla województwa mazowieckiego jako "średni" ze względu na "umiarkowanie niskie ryzyko nagłego pogorszenia zdolności do obsługi zadłużenia z nadwyżki operacyjnej, która może wynikać z niższych dochodów, zwiększenia wydatków lub niespodziewanego wzrostu zobowiązań, długu lub kosztów obsługi zadłużenia".

Przy szacowaniu profilu ryzyka Mazowsza pozytywnie oceniono m.in.:

  • elastyczność województwa w zakresie ograniczania wydatków w razie konieczności, zakwalifikowaną jako "wysoka" - udział sztywnych wydatków bieżących w wydatkach ogółem jest umiarkowany, a udział wydatków majątkowych wysoki,
  • stabilność dochodów i wydatków zakwalifikowaną jako "średnia" - najważniejszym źródłem dochodów województwa jest udział w podatku CIT, wyjątkowo wysoki na tle innych województw, co wynika z faktu, że Mazowsze jest najbogatszym polskim regionem; tak wysoki udział dochodów z CIT w budżecie województwa naraża je jednak na wahania cyklu gospodarczego, z kolei po stronie wydatków budżetu województwa pewna ich część przeznaczana jest na zadania, które nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej oraz istnieje pewna elastyczność w ich dostosowywaniu,
  • stabilność oraz elastyczność zobowiązań i płynności, zakwalifikowaną jako 'średnia" - agencja ratingowa zwróciła uwagę, że ryzyko związane z zadłużeniem województwa jest umiarkowane wskazując na źródła finansowania dłużnego (w tym m.in. międzynarodowe instytucje finansowe), równomierne rozłożenie spłat zaciągniętego długu oraz niewielki i stale malejący udział zadłużenia w walucie obcej (euro), co wiąże się z coraz mniejszym znaczeniem ryzyka walutowego; jednak wyższe stopy odsetkowe oraz planowane nowe zadłużenie będą czynnikami utrzymującymi koszty odsetkowe województwa na stosunkowo wysokim poziomie.

Raport Fitch

Agencja ratingowa Fitch przeprowadza analizy na podstawie szerokiej palety parametrów. O tym, jak szczegółowa jest to ocena świadczy wykaz informacji, które musi dostarczyć jednostka samorządu terytorialnego. Do sporządzenia ratingu niezbędna jest m.in. analiza budżetów przynajmniej z ostatnich pięciu lat oraz dokładny opis dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu województwa, wyniku budżetu, profilu zobowiązań dłużnych i harmonogramu spłat, wyników spółek, w których województwo posiada udziały. Badane jest również otoczenie prawne i gospodarcze, w jakim funkcjonuje województwo.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.