Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wybory


Co zrobić, aby zagłosować za granicą? (wideo)

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października. Głosować będzie można również za granicą - w 320 lokalach. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właściwego konsulatu lub na stronie internetowej PKW.

2019/10/glosowanie-jpg_5d9d9cb753e0a

Kto może zagłosować za granicą?
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Jak zostać wpisanym do spisu wyborców za granicą?
Jako że konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do czwartku 10 października (włącznie).

Co należy zrobić, żeby zagłosować za granicą?
Trzeba zgłosić się do konsula z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców. Można to zrobić jeśli posiadamy polski paszport i stale mieszkamy za granicą, albo przebywamy tam czasowo podczas wyborów. Wniosek można składać do czwartku 10 października.

Szczegółowe informacje na ten temat przygotowała Państwowa Komisja Wyborcza.