Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


Urząd Gminy poszukuje pracownika

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, ogłasił nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: do spraw obsługi organizacyjno – administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

2018/10/urzad-gmina-ostrow-jpg_5bcdd6fa259b0

Jak czytamy w ogłoszeniu:

Wymagania konieczne które powinni spełnić kandydaci, związane ze stanowiskiem

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
  • wykształcenie wyższe – administracyjne i/lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,
  • co najmniej roczny staż pracy związanej z prowadzeniem spraw z zakresu zatrudniania, oceniania i awansowania nauczycieli

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych"  do dnia 14 stycznia 2020 roku (wtorek),w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, pokój Nr 15 - sekretariat, do godz. 15.30 lub drogą pocztową na adres urzędu. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka