Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Wąsewo


XLIII Sesja Rady Gminy Wąsewo

W środę 28 czerwca o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Wąsewo.

2023/06/laptop-3196481-1280-jpg_6492a14cc7f38

Porządek obrad jest następujący:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.      Przyjęcie protokołu Nr XLII.2023 z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w roku 2022.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.      Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wąsewo za rok 2022.

1)     przedstawienie raportu o stanie Gminy Wąsewo za rok 2022,

2)     debata nad przedstawionym raportem,

3)     podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania.

8.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

1)     rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022 i zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąsewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,

2)     zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsewo o wykonaniu budżetu Gminy Wąsewo za 2022 rok, 

3)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,

4)     zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wąsewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok,

5)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąsewo.

12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli dotyczącej wyborów sołeckich w sołectwie Rząśnik Włościański.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Wąsewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023-2037.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2023 rok.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.