Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Nur


XXXIX Sesja Rady Gminy Nur

W poniedziałek 25 o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Nr 21 w budynku Urzędu Gminy Nur, odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Nur na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.).

2023/09/pioro-i-szklanka-wody-na-biurku-1098-1501-jpeg_650be89cc284f

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/23 z sesji Rady Gminy Nur odbytej w dniu 6 czerwca 2023 r. oraz protokołu Nr XXXVIII/23 z sesji Rady Gminy Nur odbytej w dniu 14 lipca 2023 r. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1) zmian budżetu gminy na 2023 rok, 

    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2023-2031,

    3) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących na terenie gminy Nur,

    4) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2024,

    5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024,

    6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2027.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Nur z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Nur.

8. Sprawy różne - wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad sesji.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.