Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Wąsewo


XLIX Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo (Dz. U. Woj. Maz. 2020 poz. 5506) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2023r. o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13.

2023/12/organizowanie-dokumentow-przez-mlodych-doroslych-23-2149396633-jpeg_657026265472e

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XLVII i XLVIII.2023 z poprzednich sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, 

2)  zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, 

3) ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,

4) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,

5) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania, 

6) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wąsewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, 

8) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wąsewo,

9) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie    publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

10) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  finansowanie operacji p.n.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie  Gminy Wąsewo - Etap III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włościańskim i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle"

11) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo  na lata 2023-2037,

12) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023r. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie obrad. 

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.