Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


LI Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej poinformował o zwołaniu LI Sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 21 marca o godz. 11.00.

2024/03/sesja-rady-gminy-15-12-15-jpeg_65f96cbd1519d

Podczas posiedzenia, radni poruszą wiele kluczowych tematów dotyczących działań gminy.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr L/24 z Sesji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2024 r.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze sołtysa sołectwa Koziki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2029.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/192/21 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka na rok 2024.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Ostrów Mazowiecka za 2023 rok.

12. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku zadań z zakresu wspierania rodziny przez Gminę Ostrów Mazowiecka oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zakończenie Sesji.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.