Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Ogłoszenie o drugiej licytacji trzech nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości informację o drugiej licytacji trzech nieruchomości, która odbędzie się 23 października o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3.

licytacja_17_08_17

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości numer KW OS1O/00075473/3
W środę 23 października 2019 r. o godz.14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3 odbędzie się druga licytacja prawa własności do nieruchomości należącej do dłużnika Mariusza Pstrągowskiego.

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3500 ha, położona jest: 07-407 Czerwin, Suchcice, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00075473/3.

Suma oszacowania wynosi 10 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 046,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 057,00 zł.

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości numer KW OS1O/00060947/9
W środę 23 października 2019 r. o godz.14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3 odbędzie się druga licytacja prawa własności do nieruchomości należącej do dłużnika Mariusza Pstrągowskiego.

Nieruchomość o łącznej powierzchni 6,0200 ha położona jest w miejscowościach: 07-407 Czerwin, Jarnuty oraz 07-440 Goworowo, Żabin, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00060947/9.

Suma oszacowania wynosi 197 031,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 354,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 703,10 zł.

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości numer OS1O/00038697/8
W środę 23 października 2019 r. o godz.14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3 odbędzie się druga licytacja prawa własności do nieruchomości należącej do dłużnika Mariusza Pstrągowskiego.

Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,7344 ha, położona jest: 07-440 Goworowo, Nogawki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00038697/8.

Suma oszacowania wynosi 55 749,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 166,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 574,90 zł.

Pozostałe informacje:
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika Sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka ul. Kilińskiego 5
Tel. (29) 691-71-55, 601-789-602, e-mail: ostroleka.cichon@komornik.pl
www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany